मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out

Saturday, May 19, 2012


विस्वासको दियो बालेर,
         कार्यमा लगनशिल भई,
                सहयोगी भावनाले अगि बढ्नू ।
                          थामेर मित्रताका हातहरु,
                                    पाएका साथ नछोड्नू ।

No comments:

Post a Comment